ul. Wiejska 71, 11-100 Lidzbark Warmiński
+48 89 767 39 91
biuro@hmlnosewicz.pl

Ogólne warunki zakupu towarów i usług, obowiązujące w spółce HML Nosewicz sp. j.

§ 1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania warunków

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług HML Nosewicz sp.j. mają zastosowanie do zamówień składanych przez spółkę HML Nosewicz sp.j., zwaną dalej także „Zamawiającym”, i zawartych na podstawie tych zamówień umów sprzedaży towarów, umów dostawy towarów lub umów na świadczenie usług na rzecz Zamawiającego przez podmiot (przedsiębiorcę) zwanego dalej
  Dostawcą”, w tym mają zastosowanie do czynności poprzedzających zawarcie tych umów, w szczególności do przygotowywania i składania ofert.
 2. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, stosuje się Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług HML Nosewicz sp.j każdorazowo w obowiązującej wersji. Aktualna wersja dostępna będzie w każdym czasie w wersji elektronicznej na stronie internetowej HML Nosewicz pod adresem: www.hmlnosewicz.pl.
 3. O ile HML Nosewicz sp.j i Dostawca na piśmie nie postanowili inaczej, wyłączone jest stosowanie wszelkich wzorców umów Dostawcy do umów zawieranych pomiędzy HML Nosewicz sp.j. i Dostawcą.
 4. Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu Towarów i Usług HML Nosewicz sp.j. podane niżej pojęcie zostanie napisane z dużej litery lub skrótem, nadaje się im następujące znaczenie: – OWZ lub Ogólne Warunki Zakupu – oznacza niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i HML Nosewicz sp.j.; – HML Nosewicz lub Zamawiający – oznacza spółkę HML Nosewicz sp.j. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim pod adresem ul Wiejska 71, 11-100 Lidzbark Warmiński: – Towary – oznaczają wszelkie towary w wyniku realizacji złożonych przez HML Nosewicz Zamówień; – Dostawca – oznacza podmiot, z którym HML Nosewicz sp.j. zawarł umowę dostawy lub sprzedaży Towarów, lub umowę o świadczenie Usług na rzecz HML Nosewicz, jak również inną umowę o podobnym charakterze; Cena Nabycia – oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą HML Nosewicz jest obowiązana zapłacić Dostawcy za Towar lub Usługę zgodnie z Zamówieniem lub postanowieniami OWZ; jest ona podana jako cena netto, tj. w cenie nie uwzględnia się podatku od towarów i usług, jeżeli na podstawie obowiązujących przepisów prawa sprzedaż/dostawa Towarów/Usług podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług; Zamówienie – oznacza oświadczenie HML Nosewicz zawierające ofertę zawarcia – odpowiednio – umowy sprzedaży
  Towarów, lub umowy dostawy Towarów, lub umowy na świadczenie Usług przez Dostawcę, na podstawie której HML Nosewicz nabędzie odpowiednio Towary lub Usługi; – Umowa – umowa – odpowiednio – sprzedaży, dostawy lub na świadczenie Usług zawarta przez HML Nosewicz i Dostawcę w wyniku przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę do realizacji; – Dni Robocze – poniedziałek do piątku z wyłączeniem dni świątecznych w tym materiały, surowce, części, prefabrykaty, wyroby lub urządzenia, w Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Zamówienia

 1. Zamówienia są składane przez HML Nosewicz w formie pisemnej, w oparciu o informacje udostępnione przez Dostawcę przed złożeniem Zamówienia. Ustne Zamówienia są ważne, o ile
  zostały potwierdzone pisemnie przez HML Nosewicz. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się złożenie Zamówienia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
 2. Zamówienie powinno zawierać co najmniej wskazanie Towaru (w tym jego ilości lub liczby) lub Usługi, Cenę Nabycia oraz termin i miejsce dostawy Towaru/wykonania Usługi.
 3. Wszelkie oświadczenia składane przez Dostawcę odnośnie Towarów lub Usług przed złożeniem przez HML Nosewicz Zamówienia (np. odpowiedzi na zapytania HML Nosewicz, cenniki, materiały
  promocyjne, itp.) nie będą uważane za ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przy czym HML Nosewicz składając Zamówienie może opierać się na tych oświadczeniach i zapewnieniach, w szczególności dotyczących jakości Towarów i Usług.
 4. Zamówienie złożone przez HML Nosewicz Dostawcy stanowi ofertę zawarcia Umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 5. Zamówienie uważa się za zaakceptowane (przyjęte do realizacji), a Umowę za zawartą, z chwilą
  doręczenia HML Nosewicz potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji od Dostawcy lub z chwilą rozpoczęcia przez Dostawcę dostawy danych Towarów/ rozpoczęcia świadczenia danych Usług, których dotyczyło Zamówienie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, przy czym brak wyraźnego odrzucenia Zamówienia w terminie 2 Dni Roboczych o dnia doręczenia go Dostawcy także uważa się za zaakceptowanie Zamówienia.
 6. Zamówienie może być zaakceptowane wyłącznie bez zastrzeżeń. Wszystkie warunki lub postanowienia określone przez Dostawcę w potwierdzeniu Zamówienia, które modyfikują, uzupełniają lub w inny sposób różnią się od warunków określonych w Zamówieniu i niniejszych OWZ są nieważne i nieskuteczne, i będą uważane za niezastrzeżone, a Umowa będzie uważana za zawartą na warunkach określonych w Zamówieniu złożonym przez HML Nosewicz, o ile strony nie postanowią
  inaczej na piśmie.
 7. HML Nosewicz zachowuje prawo do zmiany warunków Umowy w trakcie jej realizacji. Dostawca podejmie najlepsze starania w celu zadośćuczynienia takiemu żądaniu. Strony wspólnie uzgadniają wszelkie zmiany Ceny Nabycia, o ile mają one miejsce, wynikające z takiej zmiany.
 8. Zmiany warunków Umów przez Dostawcę po zaakceptowaniu Zamówienia wymagają uprzedniej pisemnej zgody HML Nosewicz.
 9. W wypadku gdy Dostawca poinformuje HML Nosewicz o właściwościach Towaru lub Usługi i w oparciu o te informacje HML Nosewicz złoży Zamówienie, a Dostawca nie będzie mógł go zrealizować z uwagi na niemożliwość dotrzymania właściwości Towaru/Usługi, Dostawca pokryje wszelkie szkody (w tym utracone korzyści) HML Nosewicz związane z niemożliwością realizacji Zamówienia (dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy w oparciu o zapewnienia Dostawcy o właściwościach Towaru HML Nosewicz złoży ofertę swoim Klientom).

§ 3. Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest sprzedawany/dostarczany Towar lub zamówiona Usługa.
 2. Dostawca wykona przedmiot Umowy w najlepszej jakości, zgodnie z treścią Zamówienia, a także z obowiązującymi normami i przepisami.
 3. Dostawca wraz z dostawą zakupionych Towarów dostarczy Zamawiającemu wszelkie karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, wszelką dokumentację techniczną oraz inne dokumenty wskazane z Zamówieniu, które to dokumenty potwierdzą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z treścią Zamówienia, a także z zobowiązującymi normami i przepisami. Dostawca zapewni aktualność tych dokumentów. Na Dostawcy spoczywa obowiązek dostarczenia wszelkich takich dokumentów, które pozwolą na wprowadzenie Towarów na rynek Unii Europejskiej, w tym rynek polski, lub na odsprzedaż Towarów, zwłaszcza na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i/lub inne dokumenty określone w Zamówieniu.
 4. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, jest równoznaczne ze zwłoką w wykonaniu zobowiązania przez Dostawcę, skutkującą możliwością odstąpienia przez HML Nosewicz od umowy dostawy Towarów/ wykonania Usług, co, do których uchybiono obowiązkowi wskazanemu w tym punkcie bez wyznaczania dodatkowego terminu, a to w terminie 6 miesięcy od takiego uchybienia.
 5. Jeżeli przed zawarciem Umowy Dostawca zapewniał, o określonych cechach przedmiotu Umowy (lub przedstawiał je w swoich materiałach marketingowych – katalogach, na stronach internetowych, w przesłanych informacjach), o ile w Zamówieniu nie wskazano wprost inaczej – przedmiot Zamówienia powinien spełniać te cechy.

§ 4. Termin i warunki dostawy

 1. O ile nie zostało inaczej określone w Zamówieniu, warunkiem dostawy jest DDP /Delivered Duty Paid/ (wg Incoterms 2010) do miejsca wskazanego w Zamówieniu HML Nosewicz.
 2. O ile nie zostanie inaczej uzgodnione na piśmie, terminy dostaw są terminami kreślonymi w Zamówieniu i oznaczają termin dostarczenia Towaru na wskazane w Zamówieniu miejsce dostawy lub odpowiednio termin wykonania Usługi. Dostawca jest zobowiązany ściśle przestrzegać terminów dostawy.
 3. Częściowe dostawy są dozwolone tylko wtedy, gdy tak jest określono w Zamówieniu lub uzgodniono w pisemnie przez Zamawiającego.
 4. Uzgodniony w Umowie zawartej na podstawie Zamówienia termin dostawy Towarów/wykonania Usług ma charakter ostateczny i Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niedochowania terminu dostawy. Odpowiedzialność Dostawcy obejmuje wszelkie poniesione przez HML Nosewicz straty, jak również wszelkie utracone przez HML Nosewicz korzyści w związku z niedochowaniem terminu dostawy.
 5. Bez uszczerbku dla obowiązku dochowania terminu dostawy Towarów/wykonania Usług,
  w przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostawy Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania HML Nosewicz o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na opóźnienie dostawy Towarów /wykonania Usług. Dostawca ma obowiązek podać pisemnie przewidywany okres opóźnienia i przyczyny jego powstania. Brak w/w informacji lub dostarczenie informacji, z której treści wynika, iż dostawa nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie wskazanym w Zamówieniu, może być podstawą odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części Umowy
  nie zrealizowanej w terminie określonym w Zamówieniu bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile zostało tak określone wykonania Umowy zawartej na podstawie Zamówienia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania przedmiotu Zamówienia.
 7. Rozładunek Towarów wykonuje samodzielnie HML Nosewicz, przy czym Dostawca udostępni Towar do rozładunku w miejscu wyznaczonym przez HML Nosewicz.
 8. Dostawa może zostać odrzucona, jeżeli nie towarzyszy jej dokument dostawy wystawiony przez Dostawcę, zawierający numer Zamówienia, specyfikację wysłanego Towaru, ilość, szczegóły dotyczące opakowania, wagę i miejsce przyjęcia, jeżeli zostały wskazane w Zamówieniu.
 9. Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki.
 10. Dostawę zamówionego Towaru uważa się za wykonaną w odniesieniu do spełnienia warunków dostawy i przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru z Dostawcy na Zamawiającego w momencie bezusterkowego udokumentowanego odbioru przedmiotu dostawy przez Zamawiającego w uzgodnionym w Umowie miejscu.
 11. Przy odbiorze Towarów/Usług HML Nosewicz dokona wyłącznie kontroli rodzaju Towarów i właściwej ich ilości, nie ma obowiązku weryfikacji jakości Towarów.
 12. Zamawiający nie ma obowiązku przyjęcia Towaru dostarczonego przed terminem dostawy.
 13. Zamawiający jest upoważniony do zwrócenia Dostawcy na jego koszt i ryzyko każdej wysyłki dostarczonej przed terminem dostawy lub do obciążenia Dostawcy odpowiednimi kosztami składowania. Ryzyko uszkodzenia lub utraty obciążają Dostawcę.
 14. W przypadku opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem przedmiotu Umowy lub nie zrealizowaniem przez Dostawcę obowiązku określonego w §3 pkt 3 Ogólnych Warunków Zakupu, Zamawiający może skorzystać z uprawnień określonych przepisami prawa lub jednego lub większej ilości następujących uprawnień:
 • zażądać wykonania Zamówienia w całości lub częściowo w określonym terminie;
 • dokonać zakupu przedmiotu Umowy u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Dostawcy;
 • odstąpić od Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Dostawcy. Zamawiający może ponadto dochodzić odszkodowania za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy na ogólnie obowiązujących zasadach (w tym w wypadku, gdy wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy HML Nosewicz odstąpi od Umowy).

§ 5. Gwarancja i rękojmia

 1. Dostawca gwarantuje najwyższą jakość Towarów lub Usług. Gwarancja udzielana jest z chwilą dostarczenia Towaru.
 2. Dostawca udziela gwarancji jakości na dostarczone Towary na na okres 2 lat ( tj. na określony przepisami Kodeksu Cywilnego) lub dłuższy, jeżeli został uzgodniony przez HML Nosewicz i Dostawcę lub wynika z dołączonej do Towaru karty gwarancyjnej ewentualnie ogólnych warunków umów stosowanych przez Dostawcę lub w reklamie dotyczącej Towaru prezentowanej przez Dostawcę, przy czym gdy Towar/Usługa są wadliwe w chwili dostarczenia, okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas usunięcia tych wad. W każdym wypadku zastosowanie ma okres dłuższy.
 3. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte w pkt. 2. powyżej uznaje się za równoznaczne z wydaniem dokumentu gwarancyjnego.
 4. Na żądanie HML Nosewicz Dostawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny (kartę gwarancyjną). Warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne dla HML Nosewicz niż warunki i uprawnienia HML Nosewicz wynikające z niniejszych OWZ oraz w zakresie nieuregulowanym w niniejszych OWZ w obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 5. Każda kontrola i zgłoszenie wad przez HML Nosewicz w okresie gwarancji jakości i okresie rękojmi za wady przedmiotu Umowy będzie uważane za złożone w terminie. HML Nosewicz nie jest związana żadnym terminem zawiadomienia Dostawcy o wadzie Towarów/Usług. Art. 563 §1 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.
 6. W przypadku niezgodności Towarów z Zamówieniem, lub innymi ustaleniami pomiędzy HML Nosewicz i Dostawcą poczynionymi na piśmie, pod rygorem nieważności, Zamawiający może według własnego wyboru, żądać naprawienia lub wymiany wadliwych Towarów, dostawy brakującej części lub brakujących części Towarów na koszt Dostawcy, bez uszczerbku dla innych uprawnień HML Nosewicz wynikających z niniejszych OWZ lub z przepisów prawa, w tym między innymi prawa do odstąpienia od Umowy, prawa do obniżenia Centy Nabycia i niezależnie prawa do żądania odszkodowania za szkody rzeczywiste oraz utracone korzyści.
 7. W przypadku niezgodności wykonanej Usługi z Zamówieniem lub innymi ustaleniami pomiędzy HML Nosewicz i Dostawcą poczynionymi na piśmie, pod rygorem nieważności, Zamawiający może żądać usunięcia wady, a gdy wady nie dadzą się usunąć, lub gdy Dostawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, HML Nosewicz może, wedle swego wyboru, odstąpić od Umowy lub żądać obniżenia wynagrodzenia, bez uszczerbku dla innych uprawnień HML Nosewicz wynikających z niniejszych OWZ lub z przepisów prawa, w tym między innymi prawa do żądania odszkodowania za szkody rzeczywiste oraz utracone korzyści.
 8. Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wady Towaru lub Usługi lub dokonania wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad – według wyboru HML Nosewicz, zgodnie z postanowieniami § 5 pkt. 6 i 7 powyżej w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia wady przez HML Nosewicz, chyba że HML Nosewicz wyrazi w formie pisemnej zgodę na inny termin. Jeżeli Dostawca nie usunie wady Towaru lub Usługi lub nie dokona wymiany Towaru na wolny od wad w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, HML Nosewicz jest uprawniona do usunięcia wady we własnym zakresie lub powierzenia jej usunięcia lub – w odniesieniu do zgłoszonej wady Usługi – do dalszego wykonania Usługi, osobie trzeciej w obu przypadkach na koszt i ryzyko Dostawcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Dostawcy. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak również nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
 9. HML Nosewicz zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia wadliwych Towarów/wykonanych Usług. Skorzystanie przez Zamawiającego z takiego uprawnienia nie oznacza, iż HML Nosewicz jest opóźniona w odbiorze Towarów/wykonanych Usług.
 10. W przypadku odmowy przyjęcia Towarów, HML Nosewicz poinformuje Dostawcę o tym fakcie niezwłocznie, podając przyczyny odmowy przyjęcia. Towary, których zgodnie ze zdaniem poprzedzającym HML Nosewicz odmówiła przyjęcia, zostaną – według wyboru HML Nosewicz – zwrócone Dostawcy na jego koszt i ryzyko albo zatrzymane przez HML Nosewicz, o ile będzie to możliwe, do chwili, gdy Dostawca wyda HML Nosewicz dalsze instrukcje co do ich rozdysponowania. Co jest zobowiązany uczynić w terminie 5 Dni Roboczych od daty zawiadomienia o odmowie przyjęcia Towarów.
 11. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Okres udzielonej przez Dostawcę rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji.
 12. W wypadku gdy Dostawca w swojej ofercie handlowej stosuje korzystniejsze dla Zamawiającego warunki gwarancji jakości, dla Umów zastosowanie mają te korzystniejsze warunki.

§ 6. Warunki płatności

 1. Pod warunkiem zgodności dostarczonych Towarów i faktury ze specyfikacją i klauzulami Zamówienia, płatności będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na konto Dostawcy wskazane w fakturze w terminie wskazanym w Zamówieniu od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającego faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru Towaru, dowodem wydania lub listem przewozowym, chyba że zostanie ustalone pisemnie inaczej.
 2. Każdorazowo podstawą wystawienia faktury jest protokół bezusterkowego odbioru, dowód wydania lub list przewozowy podpisany przez przedstawicieli Stron.
 3. W wypadku stwierdzenia wad przedmiotu Zamówienia HML Nosewicz może wstrzymać się z płatnością Ceny Nabycia do czasu usunięcia wady.

§ 7. Poufność

 1. Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, jak również informacje pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją Zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Zamawiającego i nieudostępniane publicznie, będą uważane przez strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim.
 2. Informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych,
  danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w terminie 6 miesięcy od uzyskania informacji o naruszeniu obowiązku poufności przez Dostawce lub zapłaty przez Dostawcę kary umownej w kwocie 30.000 PLN za każde naruszenie, co nie ogranicza prawa HML Nosewicz do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji Zamówienia oraz, że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu Zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego.
 5. Dostawca nie ma prawa powoływać się w jakichkolwiek publikacjach, reklamach, jak również we wszelkiej innej formie pisemnej lub ustnej na fakt wykonywania dostaw dla HML Nosewicz, bez wcześniejszej pisemnej zgody ze strony HML Nosewicz.

§ 8. Dodatkowe postanowienia

 1. W przypadku rozszerzenia zakresu Zamówienia i Umowy Dostawca dostarczy towary dodatkowe lub zamienne na warunkach handlowych mających zastosowanie przy realizacji danego zamówienia (ceny jednostkowe, rabat). Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu części przedmiotu Zamówienia (odstąpienia od Umowy w części) oraz ograniczenia jego zakresu. Ewentualny zwrot części przedmiotu Zamówienia lub ograniczenie jego zakresu nastąpi przy zastosowaniu cen jednostkowych przyjętych przy realizacji danego zamówienia. Odstąpienie od Umowy i zwrot części Zamówienia może być wykonany w terminie 6 miesięcy od daty dostawy Towaru. Prawo do odstąpienia nie dotyczy Zamówień, które obejmują produkty wykonywane na specjalne zlecenie HML Nosewicz, po tym jak Dostawca przystąpił do wykonania tych produktów.
 3. Dostawca zapewni bezpośrednią obronę Zamawiającego na swój koszt.
 4. Dostawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności z zachowaniem norm etycznych i uczciwości zawodowej, do przestrzegania regulaminu i zasad organizacyjnych oraz bezpieczeństwa w miejscu dostawy Towarów/ wykonania Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw człowieka i prawa pracy i ochrony konkurencji oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji i praktyk korupcyjnych. Dostawca oświadcza, iż znane są mu obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska; zobowiązuje się podczas wykonywania sprzedaży/dostawy Towarów/ świadczenia Usług do dbania o środowisko naturalne w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i możliwości stworzenia zagrożeń dla środowiska oraz do stosowania wszelkich przepisów z zakresu Ochrony Dostawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z Towarami, częściami i materiałami dostarczonymi na podstawie patentu, licencji lub wzorów zastrzeżonych. W przypadku postępowania prowadzonego w odniesieniu do takich roszczeń, Środowiska, w tym przepisów Rozporządzenia WE 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.Urz. UE 29.05.2007, L 136/3 z poźn. zmianami, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008, Nr 25, poz.150 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2014, poz. 695 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2013, poz. 88 z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowanie, (Dz. U. 2010, Nr 27, poz. 140 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012 poz.445). Dostawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z dostawą Towarów/świadczeniem Usług, zgodnie z ww. przepisami.
 5. Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia każdorazowo na życzenie HML Nosewicz i w terminie wskazanym przez HML Nosewicz dokumentacji technicznoruchowej urządzeń, przy pomocy których dokonuje dostawy Towarów/wykonania Usług, a także aktualnych pomiarów instalacji elektrycznej, informację o spełnieniu minimalnych wymagań bezpieczeństwa oraz książkę konserwacji z wpisem potwierdzającym sprawność urządzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Dostawca użytkujący urządzenia podlegające dozorowi technicznemu ma obowiązek okazać do wglądu HML Nosewicz lub osobie przez HML Nosewicz wskazanej aktualną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego ich dopuszczeniu do eksploatacji oraz atesty użytkowanych urządzeń.
 6. Dostawca jest zobowiązany zapewnić i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, że osoby obsługujące środki transportowe oraz inne urządzenia (np. spawarki, piły itp.) będą miały odpowiednie uprawnienia, będą przeszkolone pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi w miejscu dostawy Towarów/wykonania Usług przepisami oraz zostaną poinformowane o zagrożeniach na stanowisku pracy, ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także o ile jest to wymagane będą posiadały aktualne badania lekarskie, w tym psychotechniczne. Dostawca ma obowiązek udostępnić stosowne dokumenty każdorazowo do wglądu HML Nosewicz lub osobie przez nią wskazanej. Dostawca na żądanie HML Nosewicz ma obowiązek wyposażyć i zobowiązać osoby obsługujące środki transportowe oraz inne urządzenia, o których mowa w §8 pkt 5 do bezwarunkowego stosowania hełmów ochronnych, kamizelek ostrzegawczych, obuwia roboczego oraz wymaganych ochron indywidualnych w miejscu dostawy Towarów/wykonania Usług. Dostawca ma obowiązek wyposażyć środki transportowe, a w trakcie ich użytkowania w miejscu dostawy Towarów/wykonania Usług zapewnić stosowanie dźwiękowego sygnału ostrzegawczego cofania oraz światła ostrzegawczego. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad poruszania się w miejscu dostawy Towarów/wykonania Usług oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie przedstawionych przez HML Nosewicz lub osobę przez nią wskazaną.
 7. Dostawca jest zobowiązany do posiadania aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dostawca jest zobowiązany do przedstawienia każdorazowo na życzenie HML Nosewicz i w terminie wskazanym przez HML Nosewicz do wglądu HML Nosewicz polisy ubezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Dostawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec HML Nosewicz jak również osób trzecich za wszelkie szkody w mieniu, zdrowiu lub życiu wyrządzone przez Dostawcę, jego pracowników lub osoby trzecie działające w jego imieniu w związku z realizacją Zamówienia.
 8. Dostawca jest zobowiązany do utrzymania miejsca dostawy Towarów/wykonania Usług w trakcie wykonywania dostawy Towarów /świadczenia Usług w stanie, który nie będzie utrudniał prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa osoby, na rzecz której Dostawca dokonuje dostawy Towarów/ świadczenia Usług, jak również nie będzie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego.
 9. Dostawca jest obowiązany składować materiały oraz sprzęt niezbędny do dostawy Towarów/ świadczenia Usług w miejscu wyznaczonym przez HML Nosewicz lub osobę przez nią wskazaną. Dostawca zobowiązany jest po zakończeniu prac uporządkować teren dostawy Towarów/świadczenia Usług oraz zabezpieczyć swój sprzęt i materiały.
 10. HML Nosewicz ma prawo dokonać weryfikacji wykonania Zamówienia w siedzibie lub zakładzie Dostawcy, w szczególności w celu zweryfikowania czy przedmiot Zamówienia jest realizowany zgodnie z Umową i niniejszymi OWZ.
 11. W wypadku podejrzenia, że przedmiot Zamówienia nie spełnia warunków Umowy w zakresie wykorzystanych materiałów HML Nosewicz ma prawo przekazać próbkę przedmiotu Zamówienia do badania w specjalistycznych laboratoriach chemicznych. W wypadku wykrycia niezgodności przedmiotu Zamówienia z Umową lub OWZ lub normami technicznymi Dostawca zrekompensuje HML Nosewicz poniesione koszty badań laboratoryjnych.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część Umowy zawieranej przez Dostawcę z Zamawiającym. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności decydujące znaczenie ma treść Zamówienia.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wyłącza się stosowanie postanowień Konwencji Wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 roku o międzynarodowej sprzedaży towarów.
 4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Dostawca nie jest uprawniony do przeniesienia na inną osobę praw wynikających z Umowy lub też obciążenia praw i obowiązków wynikających z realizacji Umowy.
 5. HML Nosewicz jest uprawniona do przeniesienie praw i obowiązków z udzielonej przez Dostawcę gwarancji i rękojmi na osoby trzecie.
 6. Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia HML Nosewicz o każdorazowej zmianie swojej siedziby i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak
  zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w Zamówieniu lub też w podpisanych Umowach uważane są za skuteczne.
 7. Wszelkie oferty, Zamówienia, Umowy i niniejsze OWZ podlegają prawu państwa właściwego ze względu na siedzibę HML Nosewicz (prawu polskiemu).
 8. Wszelkie spory między HML Nosewicz i Dostawcą wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę HML Nosewicz, bez uszczerbku dla uprawnienia HML Nosewicz do wniesienia powództwa do sądu, który byłby właściwy w przypadku braku wyboru sądu zgodnie z niniejszym punktem.
 9. Na potrzeby niniejszych OWZ, za formę
  równoważną formie pisemnej uznaje się złożenie oświadczenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, przy czym nie dotyczy to oświadczeń o odstąpieniu od Umowy lub wypowiedzeniu Umowy.
 10. HML Nosewicz może dokonywać zmian do niniejszych OWZ. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Ogólnych Warunków Zakupu wymagają zachowania formy pisemnej (przez która rozumie się także formę tekstową elektroniczną) pod rygorem nieważności i ogłoszenia na stronie internetowej www.hmlnosewicz.pl Zmiana Ogólnych Warunków Zakupu nie dotyczy Umów zawartych przed datą ich ogłoszenia na stronie internetowej.

Zadzwoń

+48 89 767 39 91 +48 767 20 38

lub napisz

biuro@hmlnosewicz.pl
_

ul. Wiejska 71, Lidzbark Warmiński

Call Now Button